Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

Opći dokumenti, pravilnici i procedure

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

  • neposrednim davanjem informacije
  • davanje informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

  • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
  • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
  • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Opći dokumenti, pravilnici i procedure

Skip to content